Smlouva o pronájmu sportovního vybavení

 1. Smluvní strany

PKLODE s.r.o., Tyršova 1328, 755 01 Vsetín, IČ 25827146, DIČ CZ25827146, (dále jen pronajímatel)

nájemce, adresa, telefon, číslo OP

 

 1. Předmět pronájmu

Pronajímatel pronajímá za poplatek sportovní vybavení (dále jen věci) nájemci, podle seznamu z Přílohy č.1 k provozování činnosti, pro níž jsou věci určeny.

 

III. Podmínky pronájmu

Povinnosti a práva pronajímatele

Pronajímatel

 • je povinen pronajímané věci předat ve způsobilém stavu.
 • je povinen vrátit finanční zálohu v plné výši v případě, že jsou věci vráceny nepoškozené, čisté a suché.- není zodpovědný za úrazy, škody, či jiné závažné události, které mohou vzniknou při používání pronajatých věcí nebo nezodpovědným jednáním nájemcem.
 • má právo účtovat poplatky a zálohy viz. odst.2.

 

Povinnosti a práva nájemce

Nájemce

 • je povinen užívat pronajaté věci podle pokynů výrobce, se kterými byl seznámen při přebírání věcí pronajímatelem, aby nedošlo k jejich poškození nebo zničení. V případě ztráty nebo odcizení pronajatých věcí je nájemce povinen uhradit vzniklou škodu v plné výši – pořizovací cenu.
 • si uvědomuje nebezpečí, která mohou vzniknou užíváním pronajatých věcí a bere na sebe plnou odpovědnost
 • má právo si pronajímané věci před uzavřením smlouvy prohlédnout a zjištěné závady či poškození oznámit pronajímateli.
 • se zavazuje složit finanční zálohu po převzetí věcí v odpovídající výši uvedené v Příloze č1. Tato finanční záloha bude vrácena při splnění podmínek podle III, bodu 1 odst. b).
 • uhradí všechna poškození zjištěná při vrácení pronajatých věcí v plné výši. Výše finanční náhrady bude určena až po provedení opravy. Do doby ukončení opravy si pronajímatel ponechá zálohu.
 • se zavazuje vrátit pronajaté věci v dohodnutém termínu, čisté a vysušené. Při nesplnění této podmínky nájemce účtuje manipulační poplatek 100 Kč. Pokud nebudou věci již rezervovány na další termín je možné, po domluvě, prodloužení doby pronájmu.
 • je povinen po převzetí věcí pronajímateli zaplatit v hotovosti půjčovné podle cen uvedených v Příloze č.1.

 

 1. Obecné podmínky
 2. Obě strany se dohodly na dodržování a plnění podmínek uvedených v čl. III.
 3. V souladu s Nařízením EP a Rady EU 20166/679 O ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním     osobních údajů jsem informován/a a souhlasím se zpracování osobních údajů pro účely vedení účetnictví, mzdové agendy, organizace pronájmu sportovních věcí, což potvrzuji svým podpisem.